قیمت سرگردان ارز، بزرگترین ضربه را به تولید داخلی می‌زند/ تولید داخلی زمین‌گیر شده است

قیمت سرگردان ارز، بزرگترین ضربه را به تولید داخلی می‌زند/ تولید داخلی زمین‌گیر شده است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با تاکید بر اینکه قیمت سرگردان ارز، بزرگترین ضربه را به تولید داخلی می‌زند، گفت: تولید هر روز از تغییرات بسیار ارز رنج می‌برد و همه اینها ضربه مهلکی به تولید داخلی است.

قیمت سرگردان ارز، بزرگترین ضربه را به تولید داخلی می‌زند/ تولید داخلی زمین‌گیر شده است

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با تاکید بر اینکه قیمت سرگردان ارز، بزرگترین ضربه را به تولید داخلی می‌زند، گفت: تولید هر روز از تغییرات بسیار ارز رنج می‌برد و همه اینها ضربه مهلکی به تولید داخلی است.
قیمت سرگردان ارز، بزرگترین ضربه را به تولید داخلی می‌زند/ تولید داخلی زمین‌گیر شده است

View more posts from this author