قیمت مرغ باید افزایش یابد/ نگاه تولیدکننده به بازار شب عید است

قیمت مرغ باید افزایش یابد/ نگاه تولیدکننده به بازار شب عید است
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ باید افزایش یابد تا تولیدکننده بیش از این از جیب پرداخت نکند، گفت: تولیدکنندگان از قیمت غیرکارشناسی رنج می‌برند و محصولات خود را زیر هزینه تمام‌شده عرضه می‌کنند.

قیمت مرغ باید افزایش یابد/ نگاه تولیدکننده به بازار شب عید است

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ باید افزایش یابد تا تولیدکننده بیش از این از جیب پرداخت نکند، گفت: تولیدکنندگان از قیمت غیرکارشناسی رنج می‌برند و محصولات خود را زیر هزینه تمام‌شده عرضه می‌کنند.
قیمت مرغ باید افزایش یابد/ نگاه تولیدکننده به بازار شب عید است

View more posts from this author