لازمه پیشرفت آذربایجان‌غربی کنار گذاشتن اختلافات بین مسئولان است/مسئولان در زمینه راه‌آهن ارومیه خلف‌وعده فراوان کردند

لازمه پیشرفت آذربایجان‌غربی کنار گذاشتن اختلافات بین مسئولان است/مسئولان در زمینه راه‌آهن ارومیه خلف‌وعده فراوان کردند
امام جمعه ارومیه گفت: طرح مسائل قومیتی از اقدامات شیطانی بوده و لازمه پیشرفت آذربایجان‌غربی کنار گذاشتن اختلافات بین مسئولان است.

لازمه پیشرفت آذربایجان‌غربی کنار گذاشتن اختلافات بین مسئولان است/مسئولان در زمینه راه‌آهن ارومیه خلف‌وعده فراوان کردند

امام جمعه ارومیه گفت: طرح مسائل قومیتی از اقدامات شیطانی بوده و لازمه پیشرفت آذربایجان‌غربی کنار گذاشتن اختلافات بین مسئولان است.
لازمه پیشرفت آذربایجان‌غربی کنار گذاشتن اختلافات بین مسئولان است/مسئولان در زمینه راه‌آهن ارومیه خلف‌وعده فراوان کردند

View more posts from this author