لالجین نخستین نقطه شروع سفر نوروزی/ سفال یک سین‌ از هفت‌سین سفره ایرانیان

لالجین نخستین نقطه شروع سفر نوروزی/ سفال یک سین‌ از هفت‌سین سفره ایرانیان
هنرمند برجسته سفال لالجین با اشاره به اینکه لالجین می‌تواند نخستین نقطه شروع سفر نوروزی باشد، گفت: سفال هنر برجسته دیار لالجین، باید یکی از سین‌های هفت‌سین سفره ایرانیان باشد.

لالجین نخستین نقطه شروع سفر نوروزی/ سفال یک سین‌ از هفت‌سین سفره ایرانیان

هنرمند برجسته سفال لالجین با اشاره به اینکه لالجین می‌تواند نخستین نقطه شروع سفر نوروزی باشد، گفت: سفال هنر برجسته دیار لالجین، باید یکی از سین‌های هفت‌سین سفره ایرانیان باشد.
لالجین نخستین نقطه شروع سفر نوروزی/ سفال یک سین‌ از هفت‌سین سفره ایرانیان

View more posts from this author