لزوم استفاده از ظرفیت‌های شهرستان خرم‌دره در راستای توسعه اقتصادی

لزوم استفاده از ظرفیت‌های شهرستان خرم‌دره در راستای توسعه اقتصادی
فرماندار شهرستان خرم‌دره گفت: از ظرفیت‌های مختلف شهرستان خرم‌دره در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی آن استفاده خواهد شد.

لزوم استفاده از ظرفیت‌های شهرستان خرم‌دره در راستای توسعه اقتصادی

فرماندار شهرستان خرم‌دره گفت: از ظرفیت‌های مختلف شهرستان خرم‌دره در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی آن استفاده خواهد شد.
لزوم استفاده از ظرفیت‌های شهرستان خرم‌دره در راستای توسعه اقتصادی

کانون نماز

View more posts from this author