لزوم الگوگیری دانش‌آموزان از شهید شهریاری

لزوم الگوگیری دانش‌آموزان از شهید شهریاری
فرماندار سلطانیه با تأکید بر لزوم الگوگیری دانش‌آموزان از بزرگان علم و دانش گفت: دانش‌آموزان باید از امثال شهید شهریاری الگو بگیرند.

لزوم الگوگیری دانش‌آموزان از شهید شهریاری

فرماندار سلطانیه با تأکید بر لزوم الگوگیری دانش‌آموزان از بزرگان علم و دانش گفت: دانش‌آموزان باید از امثال شهید شهریاری الگو بگیرند.
لزوم الگوگیری دانش‌آموزان از شهید شهریاری

فروش بک لینک

دانلود موزیک

View more posts from this author