لزوم ایجاد تعاونی و تشکل‌های کشاورزی در کشور

لزوم ایجاد تعاونی و تشکل‌های کشاورزی در کشور
وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم ایجاد تعاونی و تشکل‌های کشاورزی در کشور با هدف رفع مشکلات فعالان این بخش تاکید کرد.

لزوم ایجاد تعاونی و تشکل‌های کشاورزی در کشور

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم ایجاد تعاونی و تشکل‌های کشاورزی در کشور با هدف رفع مشکلات فعالان این بخش تاکید کرد.
لزوم ایجاد تعاونی و تشکل‌های کشاورزی در کشور

View more posts from this author