لزوم برخورد با ترویج‌دهندگان بی‌حجابی/ اجازه فساد و تباهی‌ در جامعه را ندهیم

لزوم برخورد با ترویج‌دهندگان بی‌حجابی/ اجازه فساد و تباهی‌ در جامعه را ندهیم
امام جمعه اراک گفت: یکی از مظاهر فساد بی‌حجابی است که باید با ترویج‌دهندگان آن برخورد شود.

لزوم برخورد با ترویج‌دهندگان بی‌حجابی/ اجازه فساد و تباهی‌ در جامعه را ندهیم

امام جمعه اراک گفت: یکی از مظاهر فساد بی‌حجابی است که باید با ترویج‌دهندگان آن برخورد شود.
لزوم برخورد با ترویج‌دهندگان بی‌حجابی/ اجازه فساد و تباهی‌ در جامعه را ندهیم

View more posts from this author