لزوم به‌کارگیری ظرفیت و دانش فرزندان روستایی‌/ مردم روستاها باید مطالبه‌گر باشند

لزوم به‌کارگیری ظرفیت و دانش فرزندان روستایی‌/ مردم روستاها باید مطالبه‌گر باشند
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور بر لزوم به‌کارگیری ظرفیت و دانش فرزندان روستایی‌ تأکید کرد و گفت: مردم روستاها باید مطالبه‌گر باشند.

لزوم به‌کارگیری ظرفیت و دانش فرزندان روستایی‌/ مردم روستاها باید مطالبه‌گر باشند

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور بر لزوم به‌کارگیری ظرفیت و دانش فرزندان روستایی‌ تأکید کرد و گفت: مردم روستاها باید مطالبه‌گر باشند.
لزوم به‌کارگیری ظرفیت و دانش فرزندان روستایی‌/ مردم روستاها باید مطالبه‌گر باشند

View more posts from this author