لزوم تامین امنیت بوستان‌های شهر بجنورد

لزوم تامین امنیت بوستان‌های شهر بجنورد
عضو شورای اسلامی شهر بجنورد بر لزوم تامین امنیت بوستان‌های این شهر از سوی پلیس تاکید کرد.

لزوم تامین امنیت بوستان‌های شهر بجنورد

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد بر لزوم تامین امنیت بوستان‌های این شهر از سوی پلیس تاکید کرد.
لزوم تامین امنیت بوستان‌های شهر بجنورد

خرید بک لینک

پرس نیوز

View more posts from this author