لزوم ترجمه آثار برتر جشنواره هنر آسمانی به زبان‌های مختلف

لزوم ترجمه آثار برتر جشنواره هنر آسمانی به زبان‌های مختلف
مدیرکل فرهنگی جامعه‌المصطفی گفت: تقاضا دارم که آثار برتر جشنواره هنر آسمانی به زبان‌های مختلف ترجمه شود تا شاهد نشر این آثار در جهان اسلام باشیم.

لزوم ترجمه آثار برتر جشنواره هنر آسمانی به زبان‌های مختلف

مدیرکل فرهنگی جامعه‌المصطفی گفت: تقاضا دارم که آثار برتر جشنواره هنر آسمانی به زبان‌های مختلف ترجمه شود تا شاهد نشر این آثار در جهان اسلام باشیم.
لزوم ترجمه آثار برتر جشنواره هنر آسمانی به زبان‌های مختلف

View more posts from this author