لزوم تسریع در روند ثبت ملی آثار تاریخی شرق کرمان

لزوم تسریع در روند ثبت ملی آثار تاریخی شرق کرمان
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس با اشاره به انجام مقدمات ثبت ملی بعضی از آثار تاریخی منطقه شرق استان کرمان، خواستار تسریع در این امر شد.

لزوم تسریع در روند ثبت ملی آثار تاریخی شرق کرمان

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس با اشاره به انجام مقدمات ثبت ملی بعضی از آثار تاریخی منطقه شرق استان کرمان، خواستار تسریع در این امر شد.
لزوم تسریع در روند ثبت ملی آثار تاریخی شرق کرمان

View more posts from this author