لزوم تشریح حادثه خیابان پاسداران تهران برای مردم/ منافقین در پوشش دراویش آشوب کردند

لزوم تشریح حادثه خیابان پاسداران تهران برای مردم/ منافقین در پوشش دراویش آشوب کردند
امام‌جمعه شیراز گفت: عمق حادثه خیابان پاسداران تهران باید برای مردم تشریح شود.

لزوم تشریح حادثه خیابان پاسداران تهران برای مردم/ منافقین در پوشش دراویش آشوب کردند

امام‌جمعه شیراز گفت: عمق حادثه خیابان پاسداران تهران باید برای مردم تشریح شود.
لزوم تشریح حادثه خیابان پاسداران تهران برای مردم/ منافقین در پوشش دراویش آشوب کردند

View more posts from this author