لزوم تعدیل‌سازی نیروهای انسانی توانمند در مدارس چالوس

لزوم تعدیل‌سازی نیروهای انسانی توانمند در مدارس چالوس
امام جمعه چالوس با انتقاد از عدم توازن در توزیع نیروهای انسانی کارآمد در سطح مدارس، گفت: باید تعدیلی صورت بگیرد تا نیروهای توانمند به‌صورت عادلانه در سطح مدارس شهرستان توزیع شوند.

لزوم تعدیل‌سازی نیروهای انسانی توانمند در مدارس چالوس

امام جمعه چالوس با انتقاد از عدم توازن در توزیع نیروهای انسانی کارآمد در سطح مدارس، گفت: باید تعدیلی صورت بگیرد تا نیروهای توانمند به‌صورت عادلانه در سطح مدارس شهرستان توزیع شوند.
لزوم تعدیل‌سازی نیروهای انسانی توانمند در مدارس چالوس

عکس

View more posts from this author