لزوم تغییر روش‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان/ سرمایه‌گذاری خطرپذیر جایگزین وام شود

لزوم تغییر روش‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان/ سرمایه‌گذاری خطرپذیر جایگزین وام شود
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه وظیفه ما فراهم کردن محیط برای کسب و کار است، گفت: روش‌های تامین مالی باید از وام به سوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر حرکت کند.

لزوم تغییر روش‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان/ سرمایه‌گذاری خطرپذیر جایگزین وام شود

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه وظیفه ما فراهم کردن محیط برای کسب و کار است، گفت: روش‌های تامین مالی باید از وام به سوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر حرکت کند.
لزوم تغییر روش‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان/ سرمایه‌گذاری خطرپذیر جایگزین وام شود

View more posts from this author