لزوم تغییر رویکرد عمومی مدیران ورزش کشور به ورزش‌های اتومبیلرانی و موتورسواری

لزوم تغییر رویکرد عمومی مدیران ورزش کشور به ورزش‌های اتومبیلرانی و موتورسواری
رئیس فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری با تاکید بر اینکه جوانان امروز به این رشته‌های ورزشی علاقه دارند، گفت: رویکرد عمومی مدیران ورزش کشور به ورزش‌های اتومبیلرانی و موتورسواری باید تغییر پیدا کند.

لزوم تغییر رویکرد عمومی مدیران ورزش کشور به ورزش‌های اتومبیلرانی و موتورسواری

رئیس فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری با تاکید بر اینکه جوانان امروز به این رشته‌های ورزشی علاقه دارند، گفت: رویکرد عمومی مدیران ورزش کشور به ورزش‌های اتومبیلرانی و موتورسواری باید تغییر پیدا کند.
لزوم تغییر رویکرد عمومی مدیران ورزش کشور به ورزش‌های اتومبیلرانی و موتورسواری

View more posts from this author