لزوم حمایت از اصناف دماوند برای ایجاد اشتغال/ واحدهای تعطیل شهرک‌های صنعتی دماوند فعال شوند

لزوم حمایت از اصناف دماوند برای ایجاد اشتغال/ واحدهای تعطیل شهرک‌های صنعتی دماوند فعال شوند
امام جمعه دماوند با تأکید بر لزوم حمایت از اصناف برای ایجاد اشتغال در این شهرستان گفت: واحدهای تعطیل شهرک‌های صنعتی دماوند باید فعال شوند.

لزوم حمایت از اصناف دماوند برای ایجاد اشتغال/ واحدهای تعطیل شهرک‌های صنعتی دماوند فعال شوند

امام جمعه دماوند با تأکید بر لزوم حمایت از اصناف برای ایجاد اشتغال در این شهرستان گفت: واحدهای تعطیل شهرک‌های صنعتی دماوند باید فعال شوند.
لزوم حمایت از اصناف دماوند برای ایجاد اشتغال/ واحدهای تعطیل شهرک‌های صنعتی دماوند فعال شوند

View more posts from this author