لزوم داشتن نگاه متفاوت ملی نسبت به آثار مکتوب تاریخی

لزوم داشتن نگاه متفاوت ملی نسبت به آثار مکتوب تاریخی
مدیر فرهنگی هنری آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت: هر سندی که در حوزه تاریخ به چاپ می‌رسد همانند بخشی از پازلی است که می‌تواند تاریخ کشور را روش‌تر کند به همین علت باید در سطح کشور نگاه متفاوتی نسبت به آثار مکتوب تاریخی داشته باشیم.

لزوم داشتن نگاه متفاوت ملی نسبت به آثار مکتوب تاریخی

مدیر فرهنگی هنری آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت: هر سندی که در حوزه تاریخ به چاپ می‌رسد همانند بخشی از پازلی است که می‌تواند تاریخ کشور را روش‌تر کند به همین علت باید در سطح کشور نگاه متفاوتی نسبت به آثار مکتوب تاریخی داشته باشیم.
لزوم داشتن نگاه متفاوت ملی نسبت به آثار مکتوب تاریخی

View more posts from this author