لزوم شکل‌گیری نگاه اجتماعی به تمامی مسائل و برنامه‌ریزی‌های کشور

لزوم شکل‌گیری نگاه اجتماعی به تمامی مسائل و برنامه‌ریزی‌های کشور
رئیس کمیسیون فرهنگی و پیوست‌نگاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اهمیت نگاه اجتماعی به تمامی مسائل و برنامه ریزی‌های کشور تأکید کرد.

لزوم شکل‌گیری نگاه اجتماعی به تمامی مسائل و برنامه‌ریزی‌های کشور

رئیس کمیسیون فرهنگی و پیوست‌نگاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اهمیت نگاه اجتماعی به تمامی مسائل و برنامه ریزی‌های کشور تأکید کرد.
لزوم شکل‌گیری نگاه اجتماعی به تمامی مسائل و برنامه‌ریزی‌های کشور

View more posts from this author