لزوم عبور همه اقشار از زیر تیغ شفاف‎سازی/ سیستم بانکی کشور بیمار است

لزوم عبور همه اقشار از زیر تیغ شفاف‎سازی/ سیستم بانکی کشور بیمار است
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلسگفت: شفاف‌سازی یکی از شاخصه‌های اساسی در کشورهای توسعه یافته بوده و اگر قرار است، شفاف‌سازی در کشور انجام شود باید همه اقشار از زیر تیغ آن عبور کنند.

لزوم عبور همه اقشار از زیر تیغ شفاف‎سازی/ سیستم بانکی کشور بیمار است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلسگفت: شفاف‌سازی یکی از شاخصه‌های اساسی در کشورهای توسعه یافته بوده و اگر قرار است، شفاف‌سازی در کشور انجام شود باید همه اقشار از زیر تیغ آن عبور کنند.
لزوم عبور همه اقشار از زیر تیغ شفاف‎سازی/ سیستم بانکی کشور بیمار است

View more posts from this author