لزوم همگانی شدن امر مبارزه با مواد مخدر در جامعه

لزوم همگانی شدن امر مبارزه با مواد مخدر در جامعه
معاون فرماندار ایذه گفت: مبارزه با مواد مخدر باید به‌صورت همگانی و اجتماعی در سطح شهرستان گسترش پیدا کند.

لزوم همگانی شدن امر مبارزه با مواد مخدر در جامعه

معاون فرماندار ایذه گفت: مبارزه با مواد مخدر باید به‌صورت همگانی و اجتماعی در سطح شهرستان گسترش پیدا کند.
لزوم همگانی شدن امر مبارزه با مواد مخدر در جامعه

wolrd press news

View more posts from this author