لزوم هوشیاری مسؤولان نسبت به جنگ نرم اطلاعاتی و نفوذ

لزوم هوشیاری مسؤولان نسبت به جنگ نرم اطلاعاتی و نفوذ
امام جمعه کرمانشاه گفت: هوشیاری مسؤولان نسبت به مباحث جنگ نرم اطلاعاتی و مسئله نفوذ در جامعه اسلامی ضرورتی غیرقابل انکار است.

لزوم هوشیاری مسؤولان نسبت به جنگ نرم اطلاعاتی و نفوذ

امام جمعه کرمانشاه گفت: هوشیاری مسؤولان نسبت به مباحث جنگ نرم اطلاعاتی و مسئله نفوذ در جامعه اسلامی ضرورتی غیرقابل انکار است.
لزوم هوشیاری مسؤولان نسبت به جنگ نرم اطلاعاتی و نفوذ

View more posts from this author