لغو نشست خبری به دلیل مصدومیت آقای رئیس!

لغو نشست خبری به دلیل مصدومیت آقای رئیس!
نشست خبری رئیس هیأت بوکس خراسان رضوی به دلیل مصدومیت آقای رئیس لغو شد.

لغو نشست خبری به دلیل مصدومیت آقای رئیس!

نشست خبری رئیس هیأت بوکس خراسان رضوی به دلیل مصدومیت آقای رئیس لغو شد.
لغو نشست خبری به دلیل مصدومیت آقای رئیس!

View more posts from this author