ليلة الرغائب در حرم مطهر شاهچراغ(ع)

ليلة الرغائب در حرم مطهر شاهچراغ(ع)
مردم شیراز شامگاه دوم و سحرگاه سوم فروردين ماه ضمن حضور در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسى الرضا(ع) اولين شب جمعه ماه رجب سال ١٤٣٩هجرى قمرى را با راز و نياز با معبود خويش سپرى كردند. در روايات بسيارى از اولين شب جمعه ماه رجب با عنوان ليلة الرغائب (شب آرزوها) ياد شده است.

ليلة الرغائب در حرم مطهر شاهچراغ(ع)

مردم شیراز شامگاه دوم و سحرگاه سوم فروردين ماه ضمن حضور در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسى الرضا(ع) اولين شب جمعه ماه رجب سال ١٤٣٩هجرى قمرى را با راز و نياز با معبود خويش سپرى كردند. در روايات بسيارى از اولين شب جمعه ماه رجب با عنوان ليلة الرغائب (شب آرزوها) ياد شده است.
ليلة الرغائب در حرم مطهر شاهچراغ(ع)

View more posts from this author