لیالی قدر بهترین فرصت برای کسب سرمایه معنوی در قیامت است + تصاویر

لیالی قدر بهترین فرصت برای کسب سرمایه معنوی در قیامت است + تصاویر
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در روز قیامت هم که نوعی از حیات برقرار است انسان نیازمند سرمایه معنوی است، گفت: لیالی قدر بهترین فرصت برای کسب سرمایه معنوی در قیامت است.

لیالی قدر بهترین فرصت برای کسب سرمایه معنوی در قیامت است + تصاویر

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در روز قیامت هم که نوعی از حیات برقرار است انسان نیازمند سرمایه معنوی است، گفت: لیالی قدر بهترین فرصت برای کسب سرمایه معنوی در قیامت است.
لیالی قدر بهترین فرصت برای کسب سرمایه معنوی در قیامت است + تصاویر

دانلود نرم افزار جدید

View more posts from this author