مؤسسان مدارس غیردولتی باید در توسعه مدارس سهیم باشند

مؤسسان مدارس غیردولتی باید در توسعه مدارس سهیم باشند
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در راستای الگوی توسعه مدارس غیردولتی باید به دنبال توسعه کیفیت باشیم و مؤسسان مراکز غیردولتی نیز باید در این زمینه همراهی لازم را داشته باشند.

مؤسسان مدارس غیردولتی باید در توسعه مدارس سهیم باشند

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در راستای الگوی توسعه مدارس غیردولتی باید به دنبال توسعه کیفیت باشیم و مؤسسان مراکز غیردولتی نیز باید در این زمینه همراهی لازم را داشته باشند.
مؤسسان مدارس غیردولتی باید در توسعه مدارس سهیم باشند

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author