ماجرای عمامه‌ای که در عملیات ثامن‌الأئمه جا ماند

ماجرای عمامه‌ای که در عملیات ثامن‌الأئمه جا ماند
خبرنگار پرسید که حاج آقا، شما در این عملیات چه چیزی را از دست دادید؟ من هم در پاسخ گفتم: دیشب عمامه‌ام را از دست دادم، در حین عملیات از سرم افتاد و گم شد و الان بدون عمامه هستم.

ماجرای عمامه‌ای که در عملیات ثامن‌الأئمه جا ماند

خبرنگار پرسید که حاج آقا، شما در این عملیات چه چیزی را از دست دادید؟ من هم در پاسخ گفتم: دیشب عمامه‌ام را از دست دادم، در حین عملیات از سرم افتاد و گم شد و الان بدون عمامه هستم.
ماجرای عمامه‌ای که در عملیات ثامن‌الأئمه جا ماند

افق

View more posts from this author