ماجرای چوب هواداری که بازیکن سپاهان را راهی بیمارستان کرد + فیلم

ماجرای چوب هواداری که بازیکن سپاهان را راهی بیمارستان کرد + فیلم
در بازی ناتمام شهرداری کازرون و فولاد مبارکه سپاهان، علی شیرانی بر اثر ضربه چوب یکی از تماشاگران به سرش بیهوش شد.

ماجرای چوب هواداری که بازیکن سپاهان را راهی بیمارستان کرد + فیلم

در بازی ناتمام شهرداری کازرون و فولاد مبارکه سپاهان، علی شیرانی بر اثر ضربه چوب یکی از تماشاگران به سرش بیهوش شد.
ماجرای چوب هواداری که بازیکن سپاهان را راهی بیمارستان کرد + فیلم

View more posts from this author