ماجرای کشت خشخاش در یکی از مراکز بهداشت شیراز چه بود؟

ماجرای کشت خشخاش در یکی از مراکز بهداشت شیراز چه بود؟
چندی پیش کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در این کلیپ ادعا شده بود در یکی از مراکز بهداشت شیراز، گیاه خشخاش کشت شده است.

ماجرای کشت خشخاش در یکی از مراکز بهداشت شیراز چه بود؟

چندی پیش کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در این کلیپ ادعا شده بود در یکی از مراکز بهداشت شیراز، گیاه خشخاش کشت شده است.
ماجرای کشت خشخاش در یکی از مراکز بهداشت شیراز چه بود؟

View more posts from this author