مادر شهیدی دومین وقف سال کشور را به نام خود ثبت کرد

مادر شهیدی دومین وقف سال کشور را به نام خود ثبت کرد
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تفت گفت: مادر شهیدی دومین وقف سال جاری در سطح کشور را به نام خود ثبت کرد.

مادر شهیدی دومین وقف سال کشور را به نام خود ثبت کرد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تفت گفت: مادر شهیدی دومین وقف سال جاری در سطح کشور را به نام خود ثبت کرد.
مادر شهیدی دومین وقف سال کشور را به نام خود ثبت کرد

خبر جدید

تکنولوژی جدید

View more posts from this author