ماشین سرعت گرفت/ شهرداری تبریز تیم دوم جدول را متوقف کرد

ماشین سرعت گرفت/ شهرداری تبریز تیم دوم جدول را متوقف کرد
تیم‌های تبریزی در لیگ دسته اول ایران چهار امتیاز کسب کردند.

ماشین سرعت گرفت/ شهرداری تبریز تیم دوم جدول را متوقف کرد

تیم‌های تبریزی در لیگ دسته اول ایران چهار امتیاز کسب کردند.
ماشین سرعت گرفت/ شهرداری تبریز تیم دوم جدول را متوقف کرد

View more posts from this author