مافیای اقتصادی مانع حذف آزمون‌های ابتدایی است

مافیای اقتصادی مانع حذف آزمون‌های ابتدایی است
معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش گفت: مافیای اقتصادی مانع حذف آزمون‌های ابتدایی است.

مافیای اقتصادی مانع حذف آزمون‌های ابتدایی است

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش گفت: مافیای اقتصادی مانع حذف آزمون‌های ابتدایی است.
مافیای اقتصادی مانع حذف آزمون‌های ابتدایی است

View more posts from this author