مالکانی که ناگهان از راه می‌رسند

مالکانی که ناگهان از راه می‌رسند
طی چند سال اخیر، افرادی هرازگاهی مدعی می‌شوند که اراضی و زمین‌هایی در مناطقی از استان هرمزگان و بخصوص شهر بندرعباس متعلق به آن‌هاست که این موضوع باعث نگرانی شهروندان شده است.

مالکانی که ناگهان از راه می‌رسند

طی چند سال اخیر، افرادی هرازگاهی مدعی می‌شوند که اراضی و زمین‌هایی در مناطقی از استان هرمزگان و بخصوص شهر بندرعباس متعلق به آن‌هاست که این موضوع باعث نگرانی شهروندان شده است.
مالکانی که ناگهان از راه می‌رسند

View more posts from this author