ماندگاری خلاق بودن شهر اصفهان، با جریان سازی و گفتمان‌سازی در شهر

ماندگاری خلاق بودن شهر اصفهان، با جریان سازی و گفتمان‌سازی در شهر
شهردار اصفهان گفت: اگر قرار است اصفهان یک شهر خلاق بماند و یک شهر دانش‌محور بشود، نیاز به یک جریان‌سازی و گفتمان‌سازی داریم.

ماندگاری خلاق بودن شهر اصفهان، با جریان سازی و گفتمان‌سازی در شهر

شهردار اصفهان گفت: اگر قرار است اصفهان یک شهر خلاق بماند و یک شهر دانش‌محور بشود، نیاز به یک جریان‌سازی و گفتمان‌سازی داریم.
ماندگاری خلاق بودن شهر اصفهان، با جریان سازی و گفتمان‌سازی در شهر

بک لینک رنک 5

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author