ماهیت اختلاف آمریکا با ایران دعوا بر سر حق و باطل است

ماهیت اختلاف آمریکا با ایران دعوا بر سر حق و باطل است
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ماهیت اختلاف آمریکا با ایران برای سر موضوع اقتصاد، منطقه، حوزه نفوذ و مسائل مختلف دنیا نیست بلکه دعوا بر سر حق و باطل است.

ماهیت اختلاف آمریکا با ایران دعوا بر سر حق و باطل است

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ماهیت اختلاف آمریکا با ایران برای سر موضوع اقتصاد، منطقه، حوزه نفوذ و مسائل مختلف دنیا نیست بلکه دعوا بر سر حق و باطل است.
ماهیت اختلاف آمریکا با ایران دعوا بر سر حق و باطل است

View more posts from this author