مبادی ورودی کالای قاچاق به داخل کشور همچنان باز است/ قوانین، تسهیل‌گر فعالیت تولیدکنندگان باشند نه مانع آنها

مبادی ورودی کالای قاچاق به داخل کشور همچنان باز است/ قوانین، تسهیل‌گر فعالیت تولیدکنندگان باشند نه مانع آنها
نماینده مردم خدابنده در مجلس گفت: قوانین موجود در کشور باید تسهیل‌گر فعالیت تولیدکنندگان بوده، نه اینکه مانعی برای آنها باشد.

مبادی ورودی کالای قاچاق به داخل کشور همچنان باز است/ قوانین، تسهیل‌گر فعالیت تولیدکنندگان باشند نه مانع آنها

نماینده مردم خدابنده در مجلس گفت: قوانین موجود در کشور باید تسهیل‌گر فعالیت تولیدکنندگان بوده، نه اینکه مانعی برای آنها باشد.
مبادی ورودی کالای قاچاق به داخل کشور همچنان باز است/ قوانین، تسهیل‌گر فعالیت تولیدکنندگان باشند نه مانع آنها

View more posts from this author