مبارزه با مواد مخدر در واقع مبارزه با منکر است

مبارزه با مواد مخدر در واقع مبارزه با منکر است
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه امر مبارزه با مواد مخدر باید به عنوان یک وظیفه همگانی در جامعه نهادینه شود، گفت: مبارزه با مواد مخدر در واقع مبارزه با یک منکر است و نباید در این راستا منتظر سیستم‌های بین‌المللی باشیم.

مبارزه با مواد مخدر در واقع مبارزه با منکر است

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه امر مبارزه با مواد مخدر باید به عنوان یک وظیفه همگانی در جامعه نهادینه شود، گفت: مبارزه با مواد مخدر در واقع مبارزه با یک منکر است و نباید در این راستا منتظر سیستم‌های بین‌المللی باشیم.
مبارزه با مواد مخدر در واقع مبارزه با منکر است

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author