مبعث مبداء تاریخ هدایت انسان‌ها به نور و انسانیت است

مبعث مبداء تاریخ هدایت انسان‌ها به نور و انسانیت است
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبعث را مبداء تاریخ هدایت انسان‌ها به نور، راستی، انسانیت و بزرگی عنوان کرد و گفت: اسلام همیشه تازگی دارد و جوابگوی نیازهای انسان‌ها است.

مبعث مبداء تاریخ هدایت انسان‌ها به نور و انسانیت است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبعث را مبداء تاریخ هدایت انسان‌ها به نور، راستی، انسانیت و بزرگی عنوان کرد و گفت: اسلام همیشه تازگی دارد و جوابگوی نیازهای انسان‌ها است.
مبعث مبداء تاریخ هدایت انسان‌ها به نور و انسانیت است

View more posts from this author