متخصصین پل در کشور به تناسب سایر تخصص‌ها وجود ندارد/ برنامه‌ریزی برای به روزرسانی آئین‌نامه مهندسی پل کشور

متخصصین پل در کشور به تناسب سایر تخصص‌ها وجود ندارد/ برنامه‌ریزی برای به روزرسانی آئین‌نامه مهندسی پل کشور
عضو هیات علمی دانشگاه مراغه با بیان اینکه در کشور ما متخصصین پل به تناسب سایر تخصص‌ها وجود ندارد گفت: درس‌های تخصصی مهندسی پل در کشور کمتر تدریس شده و خلایی جدی در حوزه علمی در این حوزه در کشور ما وجود دارد.

متخصصین پل در کشور به تناسب سایر تخصص‌ها وجود ندارد/ برنامه‌ریزی برای به روزرسانی آئین‌نامه مهندسی پل کشور

عضو هیات علمی دانشگاه مراغه با بیان اینکه در کشور ما متخصصین پل به تناسب سایر تخصص‌ها وجود ندارد گفت: درس‌های تخصصی مهندسی پل در کشور کمتر تدریس شده و خلایی جدی در حوزه علمی در این حوزه در کشور ما وجود دارد.
متخصصین پل در کشور به تناسب سایر تخصص‌ها وجود ندارد/ برنامه‌ریزی برای به روزرسانی آئین‌نامه مهندسی پل کشور

View more posts from this author