متوسط سرعت خودروها در جاده‌های خراسان رضوی از 84 به 81 کیلومتر کاهش یافت

متوسط سرعت خودروها در جاده‌های خراسان رضوی از 84 به 81 کیلومتر کاهش یافت
معاون اداره مدیریت راه‌های اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های خراسان رضوی گفت: متوسط سرعت خودروها در جاده‌های خراسان رضوی از 84 به 81 کیلومتر در ساعت کاهش یافت.

متوسط سرعت خودروها در جاده‌های خراسان رضوی از 84 به 81 کیلومتر کاهش یافت

معاون اداره مدیریت راه‌های اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های خراسان رضوی گفت: متوسط سرعت خودروها در جاده‌های خراسان رضوی از 84 به 81 کیلومتر در ساعت کاهش یافت.
متوسط سرعت خودروها در جاده‌های خراسان رضوی از 84 به 81 کیلومتر کاهش یافت

سایت خبری زندگی

تکنولوژی جدید

View more posts from this author