متولی رودخانه‌های رشت مشخص نیست

متولی رودخانه‌های رشت مشخص نیست
رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: برای ساماندهی وضعیت 2 رودخانه گوهررود و زرجوب رشت 50 میلیارد تومان اعتبار دولتی اختصاص یافت اما هنوز این پروژه متولی مشخصی ندارد.

متولی رودخانه‌های رشت مشخص نیست

رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: برای ساماندهی وضعیت 2 رودخانه گوهررود و زرجوب رشت 50 میلیارد تومان اعتبار دولتی اختصاص یافت اما هنوز این پروژه متولی مشخصی ندارد.
متولی رودخانه‌های رشت مشخص نیست

بک لینک قوی

View more posts from this author