مجاهدت و ایثار شهیدان موجب شکست دشمن بعثی و حامیانش شد

مجاهدت و ایثار شهیدان موجب شکست دشمن بعثی و حامیانش شد
رئیس شورای سیاست‌گذاری قرارگاه راهیان‌نور وزارت جهاد سازندگی گفت: مجاهدت و ایثار شهیدان موجب شکست دشمن بعثی و حامیانش شد.

مجاهدت و ایثار شهیدان موجب شکست دشمن بعثی و حامیانش شد

رئیس شورای سیاست‌گذاری قرارگاه راهیان‌نور وزارت جهاد سازندگی گفت: مجاهدت و ایثار شهیدان موجب شکست دشمن بعثی و حامیانش شد.
مجاهدت و ایثار شهیدان موجب شکست دشمن بعثی و حامیانش شد

View more posts from this author