مجتمع آب‌رسانی به 6 روستای شهرستان سرخه افتتاح شد

مجتمع آب‌رسانی به 6 روستای شهرستان سرخه افتتاح شد
مجتمع آب‌رسانی به 6 روستای شهرستان سرخه با حضور وزیر نیرو و جمعی از مسؤولان افتتاح شد.

مجتمع آب‌رسانی به 6 روستای شهرستان سرخه افتتاح شد

مجتمع آب‌رسانی به 6 روستای شهرستان سرخه با حضور وزیر نیرو و جمعی از مسؤولان افتتاح شد.
مجتمع آب‌رسانی به 6 روستای شهرستان سرخه افتتاح شد

View more posts from this author