مجتمع تولید فولاد یک‌میلیون تنی چادرملو اردکان افتتاح شد

مجتمع تولید فولاد یک‌میلیون تنی چادرملو اردکان افتتاح شد
واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی و مجتمع تولید فولاد یک‌میلیون تنی چادرملو اردکان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور افتتاح شد.

مجتمع تولید فولاد یک‌میلیون تنی چادرملو اردکان افتتاح شد

واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی و مجتمع تولید فولاد یک‌میلیون تنی چادرملو اردکان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور افتتاح شد.
مجتمع تولید فولاد یک‌میلیون تنی چادرملو اردکان افتتاح شد

View more posts from this author