مجرم مسلح متواری به دام پلیس افتاد

مجرم مسلح متواری به دام پلیس افتاد
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: مأموران پلیس شهرستان یک متهم سابقه‌دار مسلح را دستگیر کردند.

مجرم مسلح متواری به دام پلیس افتاد

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: مأموران پلیس شهرستان یک متهم سابقه‌دار مسلح را دستگیر کردند.
مجرم مسلح متواری به دام پلیس افتاد

View more posts from this author