مجروح حادثه تیراندازی دانشکده ارومیه فوت کرد

مجروح حادثه تیراندازی دانشکده ارومیه فوت کرد
فرماندار ارومیه گفت: مجروح حادثه تیراندازی در خیابان دانشکده ارومیه پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.

مجروح حادثه تیراندازی دانشکده ارومیه فوت کرد

فرماندار ارومیه گفت: مجروح حادثه تیراندازی در خیابان دانشکده ارومیه پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.
مجروح حادثه تیراندازی دانشکده ارومیه فوت کرد

View more posts from this author