مجلس با استیضاح وزرای کار، راه و کشاورزی در پی ارزیابی عملکرد دولت است

مجلس با استیضاح وزرای کار، راه و کشاورزی در پی ارزیابی عملکرد دولت است
عضو مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به استیضاح وزرای کار، راه و شهرسازی، کشاورزی گفت: تمام تلاش نمایندگان از زیر سؤال بردن وزرا توضیح خواستن از اقدامات انجام‌شده و ارزیابی از عملکرد دولت است.

مجلس با استیضاح وزرای کار، راه و کشاورزی در پی ارزیابی عملکرد دولت است

عضو مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به استیضاح وزرای کار، راه و شهرسازی، کشاورزی گفت: تمام تلاش نمایندگان از زیر سؤال بردن وزرا توضیح خواستن از اقدامات انجام‌شده و ارزیابی از عملکرد دولت است.
مجلس با استیضاح وزرای کار، راه و کشاورزی در پی ارزیابی عملکرد دولت است

View more posts from this author