مجموعه تفریحی‌ ورزشی تیراندازی در اهواز ساخته می‌شود

مجموعه تفریحی‌ ورزشی تیراندازی در اهواز ساخته می‌شود
رئیس هیئت تیراندازی استان خوزستان گفت: به دنبال احداث یک مجموعه تفریحی‌ورزشی تیراندازی هستیم که در حال حاضر کارهای مربوط به اخذ زمین آن در حال انجام است.

مجموعه تفریحی‌ ورزشی تیراندازی در اهواز ساخته می‌شود

رئیس هیئت تیراندازی استان خوزستان گفت: به دنبال احداث یک مجموعه تفریحی‌ورزشی تیراندازی هستیم که در حال حاضر کارهای مربوط به اخذ زمین آن در حال انجام است.
مجموعه تفریحی‌ ورزشی تیراندازی در اهواز ساخته می‌شود
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^

View more posts from this author