مجهزترین پلی‌کلینیک تخصصی و فوق‌تخصصی استان سمنان افتتاح شد

مجهزترین پلی‌کلینیک تخصصی و فوق‌تخصصی استان سمنان افتتاح شد
مجهزترین پلی‌کلینیک تخصصی و فوق‌تخصصی استان سمنان با حضور معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

مجهزترین پلی‌کلینیک تخصصی و فوق‌تخصصی استان سمنان افتتاح شد

مجهزترین پلی‌کلینیک تخصصی و فوق‌تخصصی استان سمنان با حضور معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.
مجهزترین پلی‌کلینیک تخصصی و فوق‌تخصصی استان سمنان افتتاح شد

View more posts from this author