مجید جلالی در نشست خبری پیش از بازی با سپیدرود حضور نیافت

مجید جلالی در نشست خبری پیش از بازی با سپیدرود حضور نیافت
سرمربی پیکان در کنفرانس پیش از بازی سپیدرود شرکت نکرد.

مجید جلالی در نشست خبری پیش از بازی با سپیدرود حضور نیافت

سرمربی پیکان در کنفرانس پیش از بازی سپیدرود شرکت نکرد.
مجید جلالی در نشست خبری پیش از بازی با سپیدرود حضور نیافت

View more posts from this author